Kościół Parafialny w Łaszczowie

Ciekawym akcentem w krajobrazie Łaszczowa jest kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Smukła sygnaturka kościoła widoczna jest od południowej strony osady.

Początki parafii sięgają jeszcze roku 1397, kiedy to we wsi Małoniż powstał kościół ufundowany przez Andrzeja Morawę, właściciela wsi. Kościół ten został w 1549 r. przeniesiony do Łaszczowa wraz z jego lokacją. Pierwotnie był to kościół drewniany, wzniesiony na planie krzyża, o czym wzmiankują wizytacje z 1603 r. i następne z XVIII w.

Czytaj dalej…

Łaszczowskie cmentarze

Łaszczowski nekropolie, podobnie jak inne zachowane zabytki, świadczą o kulturze i historii tej ziemi.

Z chwilą powstania Łaszczowa przeniesiono tu z pobliskiego Małoniża parafię rzymskokatolicką. Oprócz parafii rzymskokatolickiej w Łaszczowie była cerkiew, początkowo grekokatolicka, a następnie prawosławna. Cerkiew grekokatolicką erygował biskup Józef Łaszcz w 1743 r. Ostatnią drewnianą świątynię obrządku wschodniego, wybudowaną w 1878 r. przez władze carskie rozebrano w 1938 r. W Łaszczowie była także liczna gmina żydowska. Pierwsza wzmianka o Żydach pochodzi już z 1 poł. XVII w., zaś o bożnicy z 1750 r.

Pałac w Łaszczowie


Podczas II wojny światowej wojska niemieckie rozebrały resztki murów kościoła, a uzyskany materiał użyto na budowę drogi do Dołhobyczowa. Ruiny kolegium – pałacu pozostały puste i opuszczone. Stan ten trwa do dziś.

Łaszczów swoją nazwę i powstanie zawdzięcza rodzinie, która w XV w. osiedliła się w województwie bełskim. Przedstawiciel tego rodu Aleksander, kasztelan czerski w połowie XV w. zbudował tu zamek. Zamek ten został zniszczony przez Szwedów w 1702 r. W 1770 r. dwa oddzielne budynki zamkowe sprzedano gminie żydowskiej. Jeden z nich zaadaptowano na synagogę, zaś drugi na szkołę żydowską. Do czasów dzisiejszych zachował się, bardzo już zniszczony, budynek synagogi.

Zespół Dworski w Dobużku

Z dawnego zespołu dworskiego w Dobużku do dziś przetrwały: dwór i wschodnia oficyna (k. XVIII w.), magazyn z okresu międzywojennego, kuźnia sprzed 1922 r., figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z k. XIX w. Po regularnej kompozycji XVIII-wiecznej przetrwało prostokątne wnętrze przed dworem (jego urządzenie pochodzi jednak z okresu powojennego) oraz fragment alei lipowej we wschodniej części parku, pojedyncze lipy, buki i dęby. Park krajobrazowy z XIX w. zachował się, lecz w nieco zmienionym stanie. Istnieje staw, częściowo zarośnięty szuwarami i część nasadzeń

Figury Kolumnowe z Łaszczowa

Przy głównych drogach prowadzących do Łaszczowa stoją trzy wysokie na 10 metrów kolumny z kamiennymi figurami z XVIII wieku. Zdają się strzec miasteczka. Skąd wzięły się te kolumny, przed czym lub przed kim miały strzec mieszkańców? Nie sposób pominąć tych pytań, nie można też udzielić na nie jednoznacznych odpowiedzi. Trudno też wyraźnie odczytać symbolikę kolumny, która jest bardzo bogata i wielowątkowa.

Kolumna w Nadolcach

Kanelowana kolumna ustawiona jest na postumencie. W górnej części udekorowana jest wstęgami i girlandami. Jej głowicę tworzą stylizowane liście akantu oraz wolutki z girlandami.

Kolumna w Nadolcach jest bardzo ciekawym, a nawet unikalnym w tych stronach zabytkiem. Podrużując po gminie Łaszczów warto jej poświęcić chwilę uwagi.